Hygieniapassi

Elintarvikehygieeninen osaaminen

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikehygienian perusteiden hallintaa, tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa/toimipaikkaa/toimintaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa. Elintarvikehygieenisen osaamisen päämääränä on varmistaa, että elintarvikealan toimija tuottaa / luovuttaa asiakkailleen turvallisia elintarvikkeita.

Sen lisäksi, että hyvä elintarvikehygienia vähentää elintarvikkeiden terveysriskejä, sillä voidaan myös pienentää yrityksen hävikkiä. Elintarvikkeiden parissa työskenteleviltä vaaditaan riittävää osaamista seitsemältä osa-alueelta: mikrobiologia, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö.

 

Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (852/2004/EU) sekä elintarvikelaissa (23/2006). Elintarvikealan toimijan velvollisuus on kustannuksellaan varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi työnantajan/elintarvikealan toimijan on varmistuttava siitä, että sellaisilla henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava osaamistodistus eli hygieniapassi.

Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että todistuksella osoitettuja tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja viedään jokapäiväiseen työhön. Hygieniaosaamisen periaatteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että sekä yrityksen työntekijät että johto sitoutuvat teoreettisen osaamisen lisäksi myös käytännössä noudattamaan hyviä hygieniakäytäntöjä.

Hygieniapassi

Tarvitsetko elintarvikehygieniatodistuksen ?

Oletko pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevä henkilö tai elintarvikkeiden kuljettaja ? Työskentelet esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, kaupassa, pitseriassa, kahvilassa, ravintolassa tai elintarvikelogistiikassa. Elintarvikehygienia-asetuksen (852/2000) sekä elintarvikelain (23/2006, muutettu 1137/2008) mukaan tarvitset Ruokaviraston, ( ent. Evira), vaatiman hygieniatodistuksen eli hygieniapassin.

Osaamistesti  

Osaamistesti koostuu 40:stä oikein/väärin väittämästä. Väittämät koskevat eri elintarvikehygienian osa-alueita. Testin voi suorittaa myös ruotsin-tai englanninkielellä.

Testiin osallistuja merkitsee rastin “oikein” tai “väärin” ruutuun sen mukaan onko hän samaa vai eri mieltä väittämän kanssa. Väittämiä on sekä myönteisiä (“joku vaikuttaa johonkin” -tyyppisesti) että kielteisiä (“joku ei vaikuta johonkin” -tyyppisesti).

Läpäistäkseen testin pisteitä on saatava vähintään 34/40. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, virheellisistä vastauksista ei saa miinuspisteitä, joten vielä kuudella virheellisellä vastauksella läpäisee testin. Tyhjäksi jätetty vastausruutu tai epäselvästi tehty vastausmerkintä (josta tarkastaja ei saa selvää kumpaa vaihtoehtoa vastaaja tarkoittaa) tulkitaan virheelliseksi vastaukseksi. Ennen testiin tuloa suosittelemme asian kertaamista . Ruokaviraston sivuilta löytyy sähköinen mallitesti, netissä on tarjolla myös runsaasti maksullista opiskelumateriaalia. Testiä ei saa järjestää sähköisesti.

Kuljettajille

Kuorma-autonkuljettajien ammatti-pätevyyskoulutus

Perustuu EU:n direktiiviin 2003/59/EY Suomessa direktiiviä sovelletaan 1.8.2007 alkaen( 2007/273). Direktiivi sisältää kuorma‐autonkuljettajien perustason ammattipätevyys-vaatimuksen ja jatkokoulutusvaatimuksen kaikille C‐ luokan ajo‐oikeuden haltijoille Turvallisuus‐, ympäristö‐ ja kuljettajien hyvinvointiasiat ovat keskeisiä koulutuksessa:

Turvallisuus – Kemikaalit ( ADR) – Hygienia – ATP

Ympäristö – ADR – Maaperä –Pohjavedet

Hyvinvointi – Terveys – Hygienia – ATP

Ammattikuljettajien elintarvikehygieniapäivä  

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää kuljettajan velvollisuudet elintarvikekuljetuksissa ja lämpötilahallittavissa kuljetuksissa sekä kaluston vaatimukset.

Koulutuspäivä on avoin ammattikuljettajille suunnattu jatkokoulutuspäivä, josta saa Trafin ammattipätevyysmerkinnän. Kurssipäivän lopuksi järjestetään Ruokaviraston hyväksymä hygieniapassitesti, joka pätevöittää kuljettamaan elintarvikkeita.

Koulutuksen sisältö: Vastuut elintarvikekuljetuksissa, Hygieniaosaamisen perusteet, Turvallisuus - Hygienia, Lämpötilahallittavat elintarvikekuljetukset, Kylmäketju, Omavalvonta, Elintarvikkeiden säiliökuljetukset, Kansainväliset kuljetukset

Metsästäjille

Metsästäjien hygieniaosaaminen

Lahtivajassa (ilmoitettu elintarvikehuoneisto) työskentelevällä henkilöllä, joka käsittelee yleiseen kulutukseen (suoraan kuluttajalle tai vähittäismyyntiin) toimitettavaa luonnonvaraisen riistan lihaa, tulee olla koulutusta elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä.

Koulutus vaaditaan 1.9.2014 alkaen.

Koulutus voi olla joko osaamistodistus eli nk. hygieniapassi tai metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus. Osaamistodistus tai metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus vaaditaan henkilöltä, kun hänellä on kolme kuukautta työskentelypäiviä täynnä. Työpäivistä tulee siis pitää kirjaa, ja työpäivien laskeminen aloitetaan 1.9.2014 alkaen.

Osaamistesti ja koulutuksen sisältö  

Osaamistesti suoritetaan kirjallisesti suomen- ruotsin tai englanninkielellä. Testi sisältää 40 elintarvikehygieniaan liittyvää väittämää, joista testattava valitsee mielestään oikean vaihtoehdon. Testin läpäisee jos oikeita vastauksia on 34/40.

Todistus on voimassa toistaiseksi. Ruokavirasto tarkentaa säännöksiään noin kahden vuoden välein, joten hygieniatietojesi päivitys voi olla ajankohtaista. Koulutus sisältää tietoa mikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, hygieenisistä työskentely-tavoista, henkilökohtaisesta hygieniasta, puhtaanapidosta, omavalvonnasta ja lainsäädännöstä.

Koulutuspäivän ohjelma lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen jälkeen.